Projektų paslaugos

 

Statybos techninė priežiūra ir valdymas


 
 
 
 
 
   Apie mus
   Kvalifikacija
   Paslaugos
   Kontaktai
   Projektai
   << Grįžti atgal
 
     

Paslaugos

 
 • Konsultacijos apie ES struktūrinių fondų ir LR biudžeto programų teikiamas galimybes;
 • Projektų dokumentacijos paramai gauti rengimas;
 • Investicinių projektų (verslo planų), energijos vartojimo auditų ir galimybių studijų paruošimas;
 • Projektų administravimas ir valdymas; 
 • Atliekame statybos techninę priežiūrą ypatingiems ir neypatingiems  statiniams. Objektai: gyvevenamieji ir negyvenamieji pastatai  ir paveldosaugos objektai;
 • Atliekame pastatų energinio naudingumo sertifikavimą. 

 

PROJEKTŲ RENGIMAS IR VALDYMAS APIMA ŠIAS PASLAUGAS:

 • Paraiškos formos pildymas ir pridedamų dokumentų rengimas;
 • Priešprojektinių darbų sąmatų rengimas, darbų poreikio nustatymas ir pagrindimas;
 • Pagalba parenkant objekto projektuotojus;
 • Techninio projekto parengimo organizavimas, jo atlikimo valdymas; 
 • Techninių užduočių parengimas; 
 • Inžinerinis konsultavimas projektavimo stadijoje, projekto vertinimas; 
 • Projektinių sprendimų bei organizavimo racionalizavimas; 
 • Rangovų projekto įgyvendinimui parinkimas ir valdymas; 
 • Statybos projekto inžinerinis, ekonominis ir juridinis konsultavimas; 
 • Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymas, analizė ir įvertinimas; 
 • Užsakovo interesų atstovavimas projekto eigoje; 
 • Projekto valdymas nuo užsakovo idėjos pateikimo iki jos pilno realizavimo. 


STATYBOS TECHNINĖ PRIEŽIŪRA APIMA ŠIAS PASLAUGAS:

 • Kontroliuojame, kad visi statinio projekto pakeitimai būtų nustatyta tvarka suderinti. Apie keičiamus projektinius sprendimus, nedelsiant informuojame statytoją (užsakovą);
 • Sustabdome statybos darbus,  jei pakeisti projektiniai sprendimai nustatyta tvarka nesuderinti;
 • Kontroliuojame statybos darbų kokybę bei statybos technologinio proceso nuoseklumą;
 • Tikriname, kad naudojamų statyboje statybinių medžiagų, gaminių, dirbinių ir įrangos techniniai rodikliai, nurodyti atitikties dokumentuose, atitiktų reikalavimus, nurodytus statinio projekto techninėse specifikacijose;
 • Patikriname ir priimame iš statytojo laikančiąsias konstrukcijas, paslėptus statinio elementus ir darbus;
 • Dalyvaujame išbandant inžinerinius tinklus, sistemas, įrangą ir pasirašome jų priėmimo aktus;
 • Dalyvaujame statybos valstybinės priežiūros, nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos institucijų atliekamuose statinio statybos patikrinimuose;
 • Dalyvaujame įvertinant statinio techninę būklę statinio ekspertizės metu, taip pat sustabdant ir atnaujinant statybos darbus;
 • Patikriname, kad statybos darbų dokumentuose nurodytas darbų kiekis atitiktų faktiškąjį ir, jei reikia, organizuojame to kiekio nustatymą matuojant;
 • Visus privalomus techninės priežiūros reikalavimus įrašome į statybos darbų žurnalą;
 • Kontroliuojame, kad į statybos darbų žurnalą įrašyti techninės priežiūros, autorinės priežiūros, statybos valstybinės priežiūros ir statybos specialiųjų reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų reikalavimai būtų įvykdyti nustatytu laiku;
 • Prižiūrime nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkymo statybos darbus, organizuojame ir kontroliuojame unikalių, išliekamąją vertę turinčių elementų (saugotinų elementų) išsaugojimą vietoje bei laikinai išmontuojamųjų vertingų pastato elementų saugojimą sandėliuose;
 • Organizuojame ir koordinuojame spec. darbų techninę priežiūrą;
 • Gavus iš užsakovo raštišką įgaliojimą, gauname statybai leidimą;
 • Kartu su rangovu rengiame dokumentus, reikalingus statybai užbaigti.

Statybos techninę priežiūrą atliekame vadovaudamiesi LR statybos įstatymu, STR 1.09.05: 2002 "Statinio statybos techninė priežiūra"  ir kitais privalomais statybos techniniais reglamentais  ir įstatymais.

Gera statybos techninė priežiūra ne išlaidos statybai, o užsakovo partneris ir profesionali, savalaikė pagalba sudėtingame statybos darbų ir paslaugų organizavime, leidžianti efektyviai ir taupiai panaudoti lėšas ir gauti norimą rezultatą!


EN | LT